Zkušební testy

Zde máte možnost otestovat si své znalosti a ověřit si tak, jestli jste porozuměli dané problematice.

Máte možnost vybrat si z více variant. Otázky v testu se generují v náhodném pořadí.

Řešení zadaného testu

Způsob vyhodnocení testu:

  • správná odpověď = 1 bodů
  • neodpovězeno = 0 bodů
  • špatná odpověď = -1 bodů


jméno:

Pokud chcete zařadit výsledek testu do seznamu nejlepších výsledků, zadejte své jméno.


1) Jak se nazývá základní kontraktilní jednotka svalu?
sarkomera
sarkolema
sarkoplazma
myozin

2) Kdy v rámci buněčného cyklu probíhá replikace mitochondriální DNA?
G1
S
G2
M

3) Jaké jsou 3 základní části optického mikroskopu?
optická
imerzní
mechanická
světelná
kontrastní

4) Jak se nazývá vývoj jedince ze samčí pohlavní buňky?
partenogeneze
spermiogeneze
gynogeneze
androgeneze

5) Jak se nazývá místo překřížení chromatid homologních chromozomů při meioze?
centromera
synapse
chiazma
lokus

6) Jak se mění volná pracovní vzdálenost u více zvětšujících objektivů?
nemění se
zvětšuje se
zmenšuje se

7) Co se děje s živočišnou buňkou v hypotonickém prostředí?
plazmolýza
plazmoptýza
plazmorhiza
nic

8) Antokyany jsou:
krystalické inkluze šťavelanu vápenatého
barviva způsobující změnu zbarvení u některých zvířat
barviva k ochraně rostlin proti ozáření, mrazu a suchu

9) Ve které fázi mitózy vzniká dělící vřeténko?
interfáze
prometafáze
anafáze
profáze

10) Jaké typy jader můžeme najít u leukocytů?
bobovité
růžencovité
kulovité
esovité
bezjaderné

11) Co se používá k barvení krevního nátěru?
May-Grünwald
Giemsa-Romanowski
karbolfuchsin
krystalová violeť

12) Nesesterské chromatidy obsahují:
identické geny
odlišné geny
identickou nukleotidovou sekvenci
odlišnou nukleotidovou sekvenci

13) K čemu slouží barvení dle Grama?
k barvení bakterií
k barvení kevního nátěru
k barvení potravních vakuol

14) K čemu se používá Lugolův roztok?
k barvení dle Grama
k průkazu bílkovin
k průkazu škrobu
k barvení potravních vakuol

15) Pro kterou fázi estrálního cyklu jsou typickým nálezem zrohovatělé bezjaderné epiteliální buňky?
diestrus
metestrus
proestrus
estrus

 

Obsah