Kontrolní otázky

  Mikroskopická technika

 1. Z jakých částí se skládá optický mikroskop?
 2. Co patří do optické, světelné a mechanické části mikroskopu?
 3. Jaké máme typy objektivů?
 4. Jaké jsou charakteristické vlastnosti objektivu?
 5. Jak se mění vlastnosti objektivů v závislosti na jejich zvětšení?
 6. Jaký je rozsah celkového zvětšení optických mikroskopů?
 7. Jaká je rozlišovací schopnost optických mikroskopů?
 8. Co vše je potřeba k pozorování ve fázovém kontrastu?
 9. K čemu slouží fázový objektiv?
 10. Jak se provádí měření velikosti mikroskopického objektu?
 11. K čemu slouží mikrometrický koeficient?
 12. K čemu slouží objektivový a okulárový mikrometr?
 13. Jak se provádí měření tloušťky (výšky) mikroskopického objektu?
 14. Nativní a trvalé preparáty

 15. Co se používá k panoptickému barvení (dle Pappenheima) krevního nátěru?
 16. Jaký je rozdíl mezi ptačím a savčím erytrocytem?
 17. Jaké vakuoly lze pozorovat u nálevníků?
 18. Jak se dají obarvit potravní vakuoly?
 19. Prokaryota

 20. Jaký je velikostní rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou?
 21. K čemu slouží barvení dle Gramma?
 22. Jaký je postup barvení dle Gramma?
 23. Jaký je rozdíl mezi G+ a G- bakteriemi?
 24. Chemické složení

 25. Co se používá k průkazu škrobu?
 26. K čemu slouží Lugolův roztok?
 27. Jak vypadá škrobové zrno?
 28. Co je to amyláza a k čemu slouží?
 29. Jak se dá prokázat amyláza?
 30. Co se používá k průkazu tuků v buňkách?
 31. Mezi jaké inkluze patří tukové kapénky a škrobová zrna?
 32. K čemu slouží Hellerova zkouška?
 33. Co se používá k průkazu bílkovin?
 34. Co se používá k průkazu DNA v jádru buňky?
 35. Viry a elektronové mikroskopy

 36. Co patří mezi nebuněčné formy života?
 37. Jaké je chemické složení virů, prionů, viroidů a virusoidů?
 38. Vyjmenuj příklady virového a prionového onemocnění?
 39. Jaká je velikost virů?
 40. Jak probíhá reprodukce virů v buňce?
 41. Jaký je rozdíl mezi lytickým a lysogenním cyklem?
 42. Jak probíhá genová exprese u virů v závislosti na typu nukleové kyseliny?
 43. Jaké jsou dva typy elektronových mikroskopů?
 44. Jaký je rozdíl mezi světelným a elektronovým mikroskopem?
 45. Jaký je rozdíl mezi transmisním a rastrovacím elektronovým mikroskopem?
 46. Jaké je zvětšení a rozlišovací schopnost elektronových mikroskopů?
 47. Jak je třeba upravit vzorek před mikroskopováním?
 48. Eukaryota

 49. Jaký je rozdíl mezi eukaryotickou a prokaryotickou buňkou?
 50. Co patří mezi krystalické inkluze?
 51. Co patří mezi pigmentové inkluze?
 52. Jaký je rozdíl mezi rafidy, styloidy a drúzami?
 53. Co jsou to antokyany a k čemu slouží?
 54. Jak se mění zbarvení vakuol v bobulích ptačího zobu v závislosti na pH?
 55. Jaké tvary mohou mít jádra leukocytů?
 56. Jaké typy a počty jader se mohou vyskytovat u nálevníků?
 57. Jaké specifické barvení se používá k průkazu Golgiho aparátu a mitochondrií?
 58. Kde v buňce se nachází mitochondrie?
 59. Buněčné kultury

 60. V čem a za jakých podmínek se kultivují buňky in vitro?
 61. Jaký je rozdíl mezi pěstováním adherentních a suspenzních buněk?
 62. Jak se provádí pasážování buněk?
 63. Jaký průběh má růstová křivka buněk kultivovaných in vitro?
 64. Jaký mikroskop se používá k prohlížení buněčných kultur?
 65. Pokusy na zvířatech

 66. Jaká legislativa souvisí s pokusy na zvířatech?
 67. Jaký je rozdíl mezi chovatelským, dodavatelským a uživatelským zařízením?
 68. Jak musí být vybavena uživatelská zařízení?
 69. Jaký je rozdíl mezi konvenčními, SPF, gnotobiotickými a GF zvířaty?
 70. Kdo může vykonávat pokusy na zvířatech?
 71. Co je nedílnou součástí projektu pokusu?
 72. Za jakým účelem lze dělat pokusy na zvířatech?
 73. Jaké tři zásady "3R" je třeba dodržovat při pokusech na zvířatech?
 74. Jakou dokumentaci je třeba vést při pokusech na zvířatech?
 75. Transport látek, osmotické jevy

 76. Co je to osmóza?
 77. Jaké typy prostředí v souvislosti s osmotickými jevy rozlišujeme?
 78. Co se stane s buňkou v hypotonickém, hypertonickém a izotonickém prostředí (rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou)?
 79. Co znamená plazmolýza, plazmoptýza, plazmorhiza a zvýšený turgor?
 80. Co je to hemolýza?
 81. Jak vypadá hemolýza makroskopicky a mikroskopicky?
 82. Jaké typy transportu látek přes membránu známe?
 83. Jaký je rozdíl mezi endocytózou, exocytózou, pinocytózou a fagocytózou?
 84. Jak se počítá fagocytární aktivita?
 85. Rozmnožování a vývoj

 86. Jaké jsou fáze buněčného cyklu a co se děje v jednotlivých fázích?
 87. Jaké jsou fáze mitózy a co se děje v jednotlivých fázích?
 88. Jak probíhá cytokineze u rostlinné a živočišné buňky?
 89. Jaké mohou být poruchy mitózy?
 90. Jak se počítá mitotický index?
 91. Jak se liší mitóza od meiózy?
 92. Jaké jsou fáze meiózy?
 93. Jak probíhá spermiogeneze a jak se od sebe liší jednotlivá vývojová stádia?
 94. Jak probíhá oogeneze a jak se od sebe liší jednotlivá vývojová stádia?
 95. Jaký je rozdíl mezi nepohlavním a pohlavním rozmnožováním?
 96. Jaký je rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou?
 97. Jaký je rozdíl mezi ontogenezí a fylogenezí?
 98. Co je to apomixe?
 99. Jak se mikroskopicky rozeznají jednotlivé fáze estrálního cyklu?
 100. Pohyb a dráždivost

 101. Jaké znáš typy pohybů?
 102. Jaké cytoskeletární vlákno a molekulový motor se podílí na jednotlivých typech pohybů?
 103. Jak probíhá svalový pohyb?
 104. Co je to chemotaxe a oxygenotaxe prvoků?
 105. Vlivy vnějšího prostředí

 106. Co patří mezi stresory?
 107. Jaký může být účinek stresorů?
 108. Co je to fotodynamie a oligodynamie?
 109. Co patří mezi fotodynamická barviva a jaký je jejich účinek?
 110. Co jsou to fytoncidy a jaký je jejich účinek?
 111. Jaký je účinek ionizující záření na varle potkana?
 112. Cytogenetika

 113. Z čeho se skládá chromozom po chemické stránce?
 114. Jaké jsou typy chromozomů podle polohy centromery?
 115. Jaké jsou počty chromozomů v somatické a pohlavní buňce?
 116. Jak je determinováno pohlaví u různých skupin zvířat?
 117. Co je to pohlavní chromatin?
 118. Co je to polytenní chromozom?
 119. Jaké jsou karyotypy domácích zvířat?
 120. Jaký je životní cyklus Drosophily melanogaster?
 121. Jaké mutace se vyskytují u Drosophila melanogaster?
 122. Genetika

 123. Co znamenají pojmy gen, genom, genofond, genotyp?
 124. Jaký je rozdíl mezi pojmy znak a fenotyp?
 125. Co znamenají pojmy homozygot, heterozygot a hemizygot?
 126. Jaký je rozdíl mezi úplnou, neúplnou dominancí a kodominancí?
 127. Co patří do mendelistické dědičnosti?
 128. Jaké jsou Mendelovy zákony a za jakých podmínek platí?
 129. K čemu se v genetice používá Chí kvadrát test?
 130. Co patří mezi genové interakce?
 131. Co platí pro jednotlivé genové interakce a jaké jsou štěpné poměry v F2 generaci?
 132. Jaký je rozdíl mezi dědičností na pohlaví vázané, pohlavím ovlivněné, ovládané a podmíněné (uveď konkrétní příklady)?
 133. Jaký je rozdíl mezi dědičností úplně a neúplně pohlavně vázané?
 134. Jaké jsou Morganovy zákony?
 135. Jaký je rozdíl mezi úplnou a neúplnou vazbou genů?
 136. Co vyjadřuje Batesonovo a Morganovo číslo?
 137. K čemu slouží tříbodové testovací křížení?
 138. Jaká rovnice vystihuje Hardyův-Weinbergův zákon a za jakých podmínek tento zákon platí?
 139. Co je to panmiktická populace?
 140. Vyjmenuj příklady kvalitativního a kvantitativního znaku
 141. Jak lze graficky vyjádřit kvalitativní a kvantitativní znak?
 142. Co je to heritabilita a jak se počítá (uveď konkrétní příklad)?
 143. Co je to korelace a jak se počítá korelační koeficient?
 144. Jaký je rozdíl mezi pozitivní a negativní korelací (uveď konkrétní příklad)?
 145. Co patří do nemendelistické dědičnosti?
 146. Co je to maternální dědičnost (uveď konkrétní příklad)?
 147. Co je to maternální efekt (uveď konkrétní příklad)?
 148. Krevní skupiny, polymorfní geny

 149. Co jsou to polymorfní geny? Uveďte příklad.
 150. Jakou metodou se určují krevní skupiny u lidí?
 151. Jaký je princip aglutinační reakce?
 152. Jaké krevní skupiny jsou u lidí? Jaké genotypy těmto skupinám odpovídají?
 153. Jaké krevní skupiny jsou u koček? Jaké genotypy těmto skupinám odpovídají?

Co musím umět namalovat (znázornit)

 • nálevník s vakuolami
 • škrobové zrno
 • ptačí a savčí erytrocyt
 • G+ a G- bakterie
 • bakteriofág
 • jádro, ER, GA
 • mitochondrie, chloroplast
 • DNA, tRNA
 • drúzy, rafidy, styloidy
 • nervová buňka
 • typy jader leukocytů
 • membrána (model tekuté mozaiky)
 • Na/K pumpa, Ca2+ pumpa, H+pumpa
 • dělící vřeténko
 • fáze mitózy v mikroskopu
 • schéma mitózy a meiózy
 • schéma spermiogeneze a oogeneze
 • příčný řez bičíkem či řasinkou (struktura 9+2)
 • centrosom
 • sarkomera
 • fylogenetický strom
 • obecný vzorec aminokyseliny
 • replikační vidlička
 • transkripce, translace, ribozom
 • rovnice fotosyntézy/buněčného dýchání (respirace)
 • chemiosmotické spřažení v mitochondriích a chloroplastech
 • odvodit štěpné poměry u genových interakcí
 • vazba genů - vazba cis a trans, úplná a neúplná vazba
 • maternální efekt
 • HW zákon - rovnice
 • heritabilita - rovnice
 

Obsah